Uỷ ban nhân dân xã Hướng Lập

Lãnh đạo và công chức UBND xã Hướng Lập


I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN Xà
1. Ông Hồ Đức Vân, Chủ tịch UBND xã 
SĐT
Email
2. Ông Hồ Văn Khuy
 

Thông báo
GIấy mời